Algemene voorwaarden

Bureau Invra

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door INVRA b.v.. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door INVRA b.v. schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door met INVRA b.v. een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van door haar gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten tussen INVRA b.v. en de wederpartij uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
3. Voorzover er in deze voorwaarden niet van af is geweken gelden de wettelijke regelingen.

Artikel 2. Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. “INVRA b.v.”: INVRA b.v., meer in het bijzonder adviseurs en trainers werkzaam voor INVRA b.v..
b. “wederpartij”: Ieder rechts- of natuurlijk persoon die met INVRA b.v. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
c. “overeenkomst”: Elke aanbieding door INVRA b.v., aanvaard door de wederpartij, dan wel elke opdracht verstrekt door de wederpartij aan INVRA b.v. en aanvaard door INVRA b.v..
d. “diensten”: Alle in het kader van een overeenkomst tussen INVRA b.v. en opdrachtgever verrichte werkzaamheden door INVRA b.v..

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door INVRA b.v. gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. INVRA b.v. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Op alle opdrachten hanteert INVRA b.v. 14 dagen bedenktijd.

Artikel 4. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
1. INVRA b.v. is aan haar al dan niet schriftelijk gedane aanbiedingen en aan door de wederpartij aan INVRA b.v. verstrekte opdrachten eerst dan gebonden, wanneer INVRA b.v. de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, danwel indien INVRA b.v. naar aanleiding van een verstrekte opdracht met haar werkzaamheden aanvangt.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens INVRA b.v. door medewerkers, representanten of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door INVRA b.v. schriftelijk worden bevestigd.
3. Ingeval de wederpartij naar het oordeel van INVRA b.v. niet kredietwaardig blijkt, is INVRA b.v. gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan INVRA b.v. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
4. Voor een gebruikersovereenkomst betreffende het elektronische gebruik van de instrumenten INVRA wonen en arbeid geldt bij aanvang een duur van minimaal twee jaar. Abonnementen op deze instrumenten die via een on line verbinding met INVRA b.v. wordt aangeboden, worden telkens met de duur van één jaar verlengd, tenzij het abonnement minimaal twee maanden voor het aflopen van de termijn per aangetekend schrijven door de abonnee wordt opgezegd. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan op het moment waarop INVRA b.v. de ondertekende gebruikersovereenkomst ontvangt.

Artikel 5. Medewerking door de wederpartij
1. De wederpartij verleent alle door INVRA b.v. noodzakelijk geachte medewerking teneinde de aan haar in opdracht gegeven werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren; de wederpartij zal steeds alle noodzakelijke en/of relevante gegevens en/of inlichtingen verschaffen. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens en inlichtingen.
2. INVRA b.v. is gerechtigd de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij haar verplichting tot medewerking niet of niet volledig nakomt. In laatstbedoeld geval is INVRA b.v. eveneens gerechtigd om de extra kosten die dientengevolge ontstaan tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6. Werkzaamheden door derden
INVRA b.v. is gerechtigd om, indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De daarmee verbonden kosten zullen aan de wederpartij worden doorberekend in overeenstemming met de in de offerte van INVRA b.v. verstrekte prijsopgaven.

Artikel 7. Prijzen en Tarieven
1. De prijzen van INVRA b.v. zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, bij levering in termijnen, tijdens de levering enige verhoging van genoemde factoren optreedt, heeft INVRA b.v. het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. INVRA b.v. is verplicht voorgenomen prijswijzigingen tijdig aan de wederpartij mede te delen. De wederpartij heeft het recht een opdracht binnen 48 uur nadat een prijsverhoging is aangezegd, schriftelijk te annuleren.
2. De door INVRA b.v. vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. INVRA b.v. is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 8. Levering
1. De levering van diensten vindt plaats op of vanuit de vestiging(en) van INVRA b.v., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor de beschikbaar stelling van webapplicaties, databases en firewalls maakt INVRA b.v. gebruik van derden. De levering hiervan is vastgelegd in een overeenkomst tussen leverancier en INVRA b.v. In deze overeenkomst is tevens opgenomen dat eventuele broncodes voor de tot standkoming van applicaties veilig gesteld zijn middels deponering bij de daarvoor bevoegde instantie(s).
2. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van INVRA b.v..
3. Levering middels cd-rom of enig ander medium geschiedt met uiterste zorg. Voor onvolkomenheden, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door of tengevolge van het gebruik van cd-roms en/of andere media aanvaardt INVRA b.v. geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is INVRA b.v. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoringen, storingen in communicatiemiddelen, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, brand en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van INVRA b.v. kan worden gevergd.
2. Indien door overmacht de levering van diensten meer dan 60 dagen wordt vertraagd, is naast INVRA b.v. ook de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft INVRA b.v. recht op vergoeding van de tot aan het moment der overmacht verrichte werkzaamheden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
INVRA b.v. is niet aansprakelijk voor enige schade (zoals gevolgschade), welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de door INVRA b.v. verleende diensten en/of geleverde zaken, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van INVRA b.v., danwel indien de geldende wettelijke regelingen en/of onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Indien en voor zover INVRA b.v. aansprakelijk mocht worden gehouden, reikt de aansprakelijkheid van INVRA b.v. nimmer verder dan het bedrag dat de wederpartij verschuldigd is voor de door INVRA b.v. geleverde diensten en/of zaken.
2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van INVRA b.v. vrijwaart de wederpartij INVRA b.v. tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.

Artikel 11. Kwaliteitsgarantie
1. INVRA b.v. staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde diensten, één en ander met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. De kwaliteitsgarantie betreft echter geen resultaatsverbintenis, zulks in het bijzonder betreffende het gebruik van de instrumenten INVRA wonen en arbeid. Evenmin kan bij (deskundigheids)trainingen volledigheid worden gegarandeerd, noch kan enige garantie worden gegeven ten aanzien van resultaten bij de trainee.
2. Kwaliteitsgarantie voor middels INVRA b.v. door derden geleverde diensten wordt slechts gegeven indien en voorzover door de desbetreffende derde een soortgelijke garantie wordt verstrekt.
3. Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt INVRA b.v. als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van door INVRA b.v. geleverde of ter beschikkinggestelde gegevens en instrumenten blijven te allen tijde bij INVRA b.v. en/of haar toeleveranciers berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Gebruiksrechten
1. Aan de wederpartij geleverde toegang tot het gebruik en bijbehorende rechten van de instrumenten INVRA wonen en arbeid worden in een aparte “gebruikersovereenkomst” overeen gekomen.

Artikel 14 Betaling
1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden gestort op een door INVRA b.v. aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
2. Als datum van betaling geldt de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van INVRA b.v.
3. INVRA b.v. is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van de betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
5. Vanaf de 14e dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij voor iedere verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan INVRA b.v. de wettelijke rente wegens te late betaling verschuldigd van het betreffende factuurbedrag.
6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% van het betreffende factuurbedrag met een minimum van EUR
150,00.
7. INVRA b.v. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door INVRA b.v. totdat de zekerheid is gesteld; dit laatste onverminderd het recht van INVRA b.v. op nakoming, schadevergoeding, en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, één en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat INVRA b.v. deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 15. Ontbinding
Onverminderd aan INVRA b.v. verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan INVRA b.v. een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoop of liquideert.

Artikel 16. Geschillen
1.Op alle door INVRA b.v. gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien de wederpartij in Europa is gevestigd, wordt ieder geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook ieder ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarbinnen INVRA b.v. is gevestigd.