INVRA

Bureau Invra

toergenjew-quote.png

Samenvatting leermethodiek "Op Eigen Benen"

De leermethode ‘Op Eigen Benen’ is een methode waarbij de focus is gericht op de aanwezige krachten, aanleg en talenten. Het is een vorm van positieve psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Uitgangspunten (waarden) voor de methode zijn gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop,vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van ieder mens. Maak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen innerlijke drive op gang waarmee zij zichzelf gaan helpen! Zij doet dit door mensen inzicht te geven in eigen aanwezige competenties en door vaardigheden aan te leren waarbij zij onderzoekt, en aansluit bij, waar mensen goed in zijn. De manier waarop in onze samenleving mensen (met een stoornis of beperking) worden benaderd of hoe wij tegenover ze staan bepaalt in belangrijke mate hun afhankelijkheid.

Terruwe

Op Eigen Benen is een methode die bij een vraag of een probleem van de ander een stap terug doet en de ander ruimte biedt om zelf na te denken over een aanpak van een taak of de oplossing voor een probleem. Wanneer de ander niet in staat is zelf een oplossing of een aanpak te bedenken wordt vanuit de methodiek gewezen in de richting van de oplossing. De oplossing wordt niet gegeven en het probleem wordt niet door de trainer van de methodiek aangepakt. De trainer van de methodiek treedt op als een mediator die de deelnemer op een bepaald denkspoor zet. Bruikbare inzichten en technieken op dit gebied zijn o.a. afkomstig uit de Feuersteinmethode en de positieve psychologie beiden staan een ontwikkelingsgerichte begeleiding voor. Onderzoek heeft aangetoond dat het cognitieve niveau verschillende ontwikkelstadia kent. Met behulp van de mediator kan de deelnemer zich ontwikkelen naar een hoger cognitief niveau. Uit ervaring blijkt dat mensen groeien in zelfstandigheid wanneer gewerkt wordt aan het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen of als zij coping vaardigheden ontwikkelen. Zij blijken meer en beter in staat om nieuwe taken aan te gaan of hun eigen problemen op te lossen. Ze krijgen een betere zelfwaardering en meer vertrouwen in zichzelf. Met andere woorden ze ontwikkelen eigenwaarde. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er een nieuwvorming van neurale netwerken in het brein ontstaat als de aandacht wordt gericht op veerkracht, coping en competenties. Vanuit het gedachtegoed van de methodiek wordt nooit zondermeer instructie gegeven, eerst wordt gekeken naar al aanwezige vaardigheden en competenties, het opdoen van succeservaringen en wordt de eigen kracht aangewend en benut. Er wordt competentiegericht gewerkt daarbij wordt voortdurend de balans tussen taken en vaardigheden goed in de gaten gehouden. In het leerproces wordt intentionaliteit, wederkerigheid, vertrouwen en zingeving gezien als hoge waarden. Op Eigen Benen is niet alleen een manier om bij mensen de competenties te vergroten, het zet ook aan tot zelfsturing, zelfdenken en zelfontplooiing.

Bij de ontwikkeling van competenties en de toepassing van het geleerde in de eigen leefomgeving is ook een persoonlijk netwerk van groot belang. In feite kan het beschikken over een persoonlijk netwerk van doorslaggevende betekenis zijn voor iemands kwaliteit van leven. Bij de invulling van een netwerk wordt niet alleen gekeken waarop iemand terug kan vallen als hij in de problemen komt. Een netwerk moet vooral een rol vervullen in het bijdragen aan een plezierig, betrokken, betekenisvol leven.

Het belang van het netwerk verschilt natuurlijk per persoon, maar je kunt spreken van een grote gemene deler, namelijk dat mensen uit ons netwerk bijdragen aan ons geluk, het geluk dat tevredenheid en een goed gevoel teweegbrengt, dat positieve en voedende invloed heeft op je gevoel van eigenwaarde.

Je eigenwaarde wordt vergroot als ook anderen jou waarde toekennen. De mens is immers een sociaal wezen. We willen deel uitmaken van een groep en we willen wat betekenen voor de ander en daardoor of daarmee voor onszelf.